Uvodna stran>Za avtorje>Navodila avtorjem
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Program
Galerija
Za avtorje
Natečaj e-nagrada
Prijava na konferenco
Lokacija
Odbori
Kontakti
Organizatorja konference
 
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
IJU 2015
IJU 2014
IJU 2013

NAVODILA AVTORJEM

1 SPLOŠNA NAVODILA

Za konferenco so lahko prijavljeni samo izvirna dela. Pri uporabi del drugih avtorjev mora biti ustrezno naveden vir ob doslednem upoštevanju avtorskih pravic. Pogoj za objavo je predložitev izjave o avtorstvu, s katero avtor potrjuje izvirnost dela in dovoljuje prenos materialnih avtorskih pravic.

Dela in soglasje - izjavo o avtorstvu pošljite na e-naslov: iju2016@drustvo-informatika.si. Za besedila, ki so delo več avtorjev, bo vsa komunikacija v potekala s prvopodpisanim avtorjem.

Roki:

  • prijava dela v obliki povzetka do 10 vrstic do 7. oktobra 2016,
  • obvestilo avtorju do 17. oktobra 2016,
  • oddaja končne verzije dela za objavo do 4. novembra 2016,
  • oddaja izjave o avtorstvu do 4. novembra 2016,
  • konferenca IJU 2016: 5. – 6. december 2016.

Obveznosti avtorja:
Za sprejeta dela mora avtorja:

  • pripraviti besedilo za objavo v zborniku (po teh navodilih);
  • pripraviti predstavitev v formatu .ppt ali .pptx (PPT predloga);
  • delo predstaviti na konferenci v določenem vsebinskem sklopu in terminu po programu konference
  • prijava udeležbe na konferenco 

Prvopodpisani avtor sprejetega prispevka v program konference je oproščen plačila kotizacije. Avtorji/soavtorji zaposleni v javni upravi so oproščeni plačila kotizacije.

Za objavo razširjenega povzetka ali referata morajo vsi avtorji predložiti soglasje – izjavo, s katero potrjujejo izvirnost in dovoljujejo prenos materialnih avtorskih pravic.

2 RAZŠIRJENI POVZETEK

RAZŠIRJENI POVZETEK ZA KONFERENCO INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI

1Ime Priimek, 2Ime Priimek
1Ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov
2Ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen drugi avtor , e-naslov

Obseg razširjenega povzetka prispevka je omejen na štiri strani formata A4. Povzetki morajo biti lektorirani in pripravljeni za tisk, besedilo naj bo pripravljeno v urejevalniku besedil Word (v formatu .doc ali .docx). Naslovu prispevka sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih.
Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Za oblikovanje razširjenih povzetkov prispevkov uporabite navodila iz spodnje tabele.

Tabela 1: Preglednica slogov za oblikovanje razširjenega prispevka

Element Velikost črk Poravnava Pisava Presledek Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov 14 pt Na sredini Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Na sredini Običajno    
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Na sredini   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Na sredini Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.

3 REFERAT

Referat bo recenziran.

PRISPEVEK ZA KONFERENCO INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI - NAVODILO

1Ime Priimek, 2Ime Priimek
1Ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen prvi avtor, e-naslov
2Ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen drugi avtor , e-naslov

Izvleček
Izvleček obsega največ sto petdeset besed. Predstavite problem in cilj, metodo dela ter najpomembnejše rezultate.

Ključne besede: tri do osem gesel ločite z vejicami.

Abstract
Provide a translation of the title of your contribution into English language
Here comes translation of abstract into English language.

Key words: three to eight key words separated by commas.

1. UVOD

Besedilo uredite v oštevilčene razdelke (1, 1.1, 1.2, 1.2.1 itn.). Naslovi na prvem nivoju naj bodo napisani z velikimi tiskanimi črkami. Uporabite največ tri nivoje poglavij, torej 1.1.1.

2. OBLIKOVANJE

Obseg je omejen na sedem strani formata A4. Referat naj vsebuje naslov, izvleček in ključne besede, besedilo prispevka in literaturo. Naslovu (pred izvlečkom) sledijo podatki o avtorju (ime in priimek, ime in naslov podjetja oz. ustanove, kjer je zaposlen, e-naslov); če je avtorjev prispevka več, navedite te podatke za vsakega od njih. Besedila morajo biti lektorirana, pripravljena za tisk in pripravljena v urejevalniku besedil Word (v formatu .doc ali .docx). Za oblikovanje uporabite to predlogo. Navodila najdete tudi v tabeli 2.

Priporočena je naslednja struktura besedila: namen/cilji, uporabljena metoda/izhodišča, rezultati, diskusija in zaključki.

Tabela 2: Preglednica slogov za oblikovanje referata

Element Velikost črk Poravnava Pisava
Presledek
Posebnosti
Tipografija: Times New Roman
Naslov 14 pt Na sredini Krepko Za: 18 pt Velike črke
Avtor 12 pt Na sredini Običajno    
e-Naslov avtorja 11 pt Na sredini Običajno    
Naslov izvlečka, ključnih besed (v slovenščini in angleščini) 11 pt Levo Krepko Pred: 18 pt  
Izvleček, ključne besede, (v slovenščini in angleščini) 11 pt Obojestransko Običajno Pred: 6 pt  
Angleški naslov 11 pt Levo Krepko Pred: 6 pt Med naslovom in besedilom angleškega povzetka
Naslov na 1. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 18 pt
Za: 6 pt

Velike črke, oštevilčeno 1., 2., …

Naslov na 2. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1, 1.2, 1.3 …
Naslov na 3. nivoju 12 pt Levo Krepko Pred: 12 pt
Za: 3 pt
Oštevilčeno 1.1.1, 1.1.2, …
Telo besedila 12 pt Obojestransko Običajno   Enojni razmik vrstic, brez zamikov, posebnih znakov in oblikovanja.
Slika ali tabela   Na sredini   Pred: 12 pt  
Naslov slike oz. tabele 10 pt Na sredini Krepko Pred: 9 pt
Za: 12 pt
Slike imajo naslov pod sliko, tabele nad tabelo. So oštevičene in črno-bele.
Opomba 10 pt Obojestransko Običajno   Oštevilčene
Literatura in viri 10 pt Obojestransko Običajno Pred: 9 pt Oštevilčeno [1], [2] itn.


2.1 Literatura in viri

Na literaturo oz. vire se v besedilu sklicujte skladno s pravili sistema navajanja bibliografskih referenc APA (Paiz idr., 2013). Na koncu prispevka navedite samo uporabljeno literaturo in vire v enotnem seznamu v skladu s sistemom APA, urejenem po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev. Enote literature in virov v končnem seznamu oštevilčite s številkami v oglatih oklepajih.

3. ODDAJA REFERATOV

Prosimo vas, da upoštevate roke za pripravo in oddajo ter navodila za pripravo, sicer ne bomo mogli zagotoviti, da bodo sprejeti v program in objavljeni v zborniku konference.

4. LITERATURA IN VIRI

[1] Paiz, J. M., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderlund, L., Brizee, A. & Keck, R. (2013). APA Formatting and Style Guide: General Format. Objavljeno na https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ (zadnji ogled 11. 12. 2013).

Generalni sponzor
Sponzor okrogle mize
Sponzor sekcije
Sponzor opreme
Sponzor
Medijski sponzor
© IJU 2016 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev